Těšetice

Výzva k napojeni obce Těšetice_tlaková.pdf

Výzva k napojeni obce Těšetice - jednotná.pdf

Odvádění splaškových vod v obci Těšetice je rozděleno na dvě části.

Jednotná kanalizace Těšetice

Ve středu obce, byla v minulých letech provedena celková rekonstrukce silnice II/448 a III/44921 a nebylo povoleno skladbu vozovky výstavbou kanalizace narušit. Stávající stoky byly tedy renovovány bezvýkopovou technologií - byly vyvložkovány.

Součástí systému jednotné kanalizace Těšetice jsou dvě odlehčovací komory, tři výustní objekty a dvě čerpací stanice.

Délka jednotné kanalizace 1705 m.

Počet kanalizačních odboček 107 ks.

Splašková kanalizace Těšetice

Splašková kanalizace Těšetice řeší odkanalizování ostatních částí této obce, které nejsou řešeny jednotnou kanalizací. Tato kanalizace je řešena jako kanalizace tlaková.Na splaškovou kanalizaci Těšetice jsou napojeny nemovitosti v okrajových částech obce. Systém splaškové tlakové kanalizace je řešen tak, že u každé nemovitosti je umístěna domovní čerpací jímka, do které jsou svedeny splaškové vody z napojené nemovitosti. Domovní čerpací šachta je kruhová plastová PP vodotěsná nádoba o průměru 1,0 m s kruhovým poklopem.

Délka splaškové kanalizace 3 065 m.

Počet domovních přípojek 119 ks.